Mitä on takaisinosto?

Takaisinosto tarkoittaa sitä tapahtumaa, kun yritys ostaa omia osakkeitaan avoimilta markkinoilta, jotta saisi markkinoiden tarjolla olevien osakkeiden määrää laskettua ja jäljelle jäävien osakkeiden hintaa nostettua.
Syitä takaisinostoon voi olla useita, sitä voidaan tehdä jäljellä olevien osakkeiden arvon nostamiseksi tai sen vuoksi, että yritys haluaa estää muita osakkeenomistajia saamasta määräysvaltaa.

Takaisinosto antaa yrityksille mahdollisuuden investoida itseensä. Markkinoilla olevien osakkeiden lukumäärän vähentäminen lisää sijoittajien omistamien osakkeiden määrää. Yrityksestä voi tuntua, että sen osakkeet ovat aliarvostettuja, ja se haluaa palauttaa sijoittajille takaisin tuloja. Koska yrityksen toiminta on nousussa takaisinoston hetkellä, takaisinosto lisää myös osakekohtaisen tuloksen osuutta. Tämä nostaa osakekurssia, kun sama hinta /voitto-suhde (P/E) säilyy.

Toinen syy takaisinostoon voi olla takaisinosto korvaustarkoituksessa. Yritykset palkitsevat työntekijöitään ja johtajiaan usein palkkioin ja optio-oikeuksin. Maksaakseen palkkioita työntekijöille yrityksen voivat hankkia osakkeitaan ja lahjoittaa niitä työntekijöilleen.

Kuinka yritykset suorittavat takaisinoston?

Takaisinostot voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

1. Osakkeenomistajille voidaan tehdä tarjous, jossa heillä on mahdollisuus myydä osuuksiansa tietyn ajan kuluessa nykyiseen markkinahintaan. Tällä lailla sijoittajia voidaan saada luopumaan osakkeistaan sen sijaan, että he pitäisivät niitä hallussaan.

2. Yritykset ostavat osakkeita takaisin pitkällä aikavälillä. Yrityksillä voi jopa olla oma suunnitelmansa takaisinostolle, jossa on suunniteltu osakkeita ostettavan aina tiettyinä hetkinä tai esimerkiksi aina säännöllisin väliajoin.

Takaisinosto suoritetaan aina pörssistä tai pörssihinnan ylittävään hintaan suoraan osakkeiden omistajilta. Yritys voi ainoastaan rahoittaa takaisinostonsa ottamalla velkaa käteisvaroina tai maksamalla takaisinoston liiketoiminnan kassavirralla, voitonjakokelpoisilla varoillaan.

Takaisinostoon liittyy sääntöjä, jotka riippuvat yrityksen muodosta. Julkinen osakeyhtiö voi Suomessa hankkia ainoastaan enintään 10 % kaikista yrityksensä osakkeista. Yksityinen osakeyhtiö voi hankkia enemmän, mutta ei kuitenkaan kaikkia osakkeitaan. Yritykset usein varmuuden vuoksi hakevat valtuutuksen takaisinostoon yrityksensä yhtiökokouksessa. Kokouksessa päätetään enimmäismäärä, jonka yritys saa takaisinostaa osakkeitaan. Usein yritykset eivät takaisinosta enimmäismäärää osakkeitaan. Usein osakkeiden takaisinosto jää paljon enimmäismäärän alle tai sitä ei tehdä lainkaan.

Yrityksen takaisinosto usein liittyy yrityksen alisuoriutumiseen, mutta se ei varsinaisesti liity yrityksen taloudelliseen tilanteeseen mitenkään. Vaikka yritys tuottaisikin voittoa ja sen talous olisikin kunnossa, sen voidaan silti sanoa alisuoriutuvan markkinoilla, jos sen tuloksia verrataan esimerkiksi kilpailijan tuloksiin tai suunniteltuun suunnitelmaan. Yritystä voidaan verrata esimerkiksi vallitseviin markkinoihin, kilpailevaan yritykseen, indeksiin tai moniin muihin muuttujiin. Esimerkiksi kasvavankin yrityksen, jonka taloudellinen tilanne on kunnossa ja joka tekee vielä tuottoja, voidaan sanoa alisuoriutuvan verrattuna muihin yrityksiin markkinoilla.

Esimerkki:

Yrityksellä on ollut taloudellisesti onnistunut vuosi, ja yritys on kasvanut, mutta kilpailijaan verrattuna tulokset ovat olleet alisuorittamista. Yrityksen kokonaistulot ovat 13 %, mutta kilpailevan yrityksen kokonaistulot ovat 23 %, jolloin vähemmän tuottoja saanut yritys alisuoriutuu kilpailijaan verrattuna. Pystyäkseen palkitsemaan sijoittajiaan ja pitämään heidät tyytyväisinä yritys ilmoittaa aloittavansa takaisinosto-ohjelman ostaakseen 10 % markkinoiden osakkeista. 10 % markkinoiden osakkeista yritys hankkii ilmoituksen sen hetkiseen markkinahintaan.

Ennen takaisinostoa yrityksellä on 1 miljoonan tulot ja yhdellä miljoonalla osakkeita markkinoilla, mikä tarkoittaa, että tulot per osake eli EPS (engl. earnings per share) on yhtä suuri kuin 1 €. Kun osakkeiden hinta on 20€/osake yrityksen P/E (Price-Earnings Ratio) suhde on 20. Näillä luvuilla yrityksen ostaessa 100 000 osaketta, uudeksi EPS:ksi saadaan 1,1€. Jotta P/E-suhde saataisiin pysymään samana (20), osakkeiden hintaa tulee sitten nostaa 11 %. Tälloin osakkeiden uusi markkinahinta on 22,22€ euroa. Näin yrityksen on mahdollista hyvittää alisuoriutumistaan sijoittajilleen ja pitää heidät tyytyväisinä ja nostaa osakkeittensa markkina-arvoa.